Vicar

Fr.Ajish

Rev. Fr Ajish V Alex

Vicar
0466081967

Former Vicars 

SajiAchen

Rev. Fr. Thomas Varghese

(27-10-2007 to 5-11-2010)
Vinod Achen

Rev. Fr. Vinod George

(5-11-2010 to 15-05-2013)
Rev.Fr.James Philip

Rev.Fr.James Philip